Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTY ŁONKA

Celem zagwarantowania Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia ewentualnych nieporozumień sporządziliśmy poniższy regulamin. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, bowiem warunkiem przyjęcia rezerwacji jest akceptacja regulaminu. 
 
Rezerwacja i odwołanie rezerwacji.
 1. Rezerwacji studia/apartamentu dokonuje się za pomocą strony internetowej http://lonkaszczyrk.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email lp.kryzczsaknol@tkatnok lub telefonicznie pod numerem telefonu 660430440.
 2. Rezerwacje uznaje się za dokonane z chwilą otrzymania potwierdzenia rezerwacji oraz wpłaty zaliczki w wysokości co najmniej 30% ceny za najem studia/apartamentu. Resztę należności za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu na rachunek bankowy wskazany przez wynajmującego.
 3. Zaliczkę należy wpłacić na rachunek bankowy numer: nr konta Bank Pekao nr 13 1240 2962 1111 0010 7780 3105
 4. W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię Gościa, numer rezerwacji podany w potwierdzeniu rezerwacji oraz datę przyjazdu.
 5. Składając rezerwację Gość oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki.
 6. Brak całkowitej zapłaty za pobyt z góry umożliwia odmowę zameldowania Gościa i wydania mu kluczy do studia/apartamentu.
 7. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Osoba dokonująca meldunku ma prawo prosić Gości bez podania przyczyny o drugi dokument tożsamości, jeśli dowód osobisty lub paszport budzą wątpliwości.
 8. Anulowania rezerwacji można dokonać w sposób podany w punkcie 1.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 30 dni przed datą przyjazdu zaliczka zostanie zwrócona w całości. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Warunki pobytu.
 1. Studio/Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w studio/apartamencie liczona jest od godziny 17:00 do godziny 13:00 dnia następnego. Istnieje możliwość ustalenia późniejszej godziny opuszczenia studia/apartamentu za dodatkową opłatą. 
 3. W przypadku pobytu krótszego niż zaplanowany, z przyczyn niezależnych od właściciela, Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kwoty za niewykorzystany czas pobytu.
 4. Rachunki za pobyt wystawia się na życzenie Gościa w ciągu 7 dni od dnia wymeldowania i przesyła je listem poleconym lub e-mail-em na podany przez Gościa adres.
 5. Przedłużenie pobytu w studio/apartamencie jest możliwe w zależności od ich dostępności.
 6. Prośbę o przedłużenie wynajmu studia/apartamentu należy zgłosić w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej do dnia, w którym upływa termin pobytu.
 7. Przebywanie na terenie obiektu osób trzecich jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą wynajmującego.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 9. Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania studia/apartamentu w stanie zastanym przy zameldowaniu.
 10. Goście zobowiązani są do wykorzystywania studia/apartamentu jedynie dla celów mieszkalnych.
 11. Goście otrzymują komplet kluczy, w skład którego wchodzi klucz do apartamentu/do drzwi zewnętrznych oraz klucz do furtki. Zgubienie kluczy skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 100 zł.
 12. Instrukcja obsługi urządzeń znajdujących się w studio/apartamencie udzielana jest podczas przekazywania kluczy. W tym momencie Gość zapoznaje się z wyposażeniem oraz jego stanem technicznym; ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy zgłosić wynajmującemu lub jego przedstawicielowi albowiem ich niezgłoszenie oznacza potwierdzenie, że studio/apartament został oddany do użytku zgodnie z ofertą.
 13. Wynajmujący nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Gości w obiekcie.
 14. W razie pozostawienia przez Gości rzeczy w obiekcie należy ten fakt zgłosić wynajmującemu w terminie 3 dni od daty jego opuszczenia. W przypadku odnalezienia tych rzeczy, można je odebrać osobiście lub zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego na koszt Gościa, na wskazany przez niego adres.
 15. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 500 zł.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie  urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla.
 17. Zabrania się wynoszenia z studia/apartamentu przedmiotów stanowiących jego wyposażenie, np. sztućców, zastawy stołowej, pościeli, ręczników, dekoracji, itp.
 18. W momencie opuszczania studia/apartamentu należy zamknąć drzwi na klucz.
 19. W przypadku opuszczania budynku należy zamknąć drzwi zewnętrzne na klucz.
 20. Wynajmujący, ani osoby wykonujące jego prawa, nie mają prawa wstępu do studia/ apartamentu w trakcie pobytu Gości, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia innych gości oraz mienia, a także w sytuacji naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez Gości lub na ich wyraźnie życzenie.
 21. W budynku, w którym znajdują się studia/apartamenty, cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 22. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, a także rażąco niewłaściwego, niezgodnego z prawem lub dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego zachowania, Gość może zostać wymeldowany ze studia/apartamentu i będzie musiał opuścić teren obiektu w trybie natychmiastowym. W przypadkach wskazanych powyżej Gość nie będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany czas pobytu. 
Odpowiedzialność za szkody.
 1. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w studio/apartamencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym za szkody spowodowane przez osoby pozostające pod ich opieką lub osoby trzecie, przebywające w obiekcie wbrew zakazowi wyrażonemu w rozdziale II ust. 7 niniejszego regulaminu. W razie powstania szkód Goście zostaną obciążeni obowiązkiem pokrycia kosztów napraw oraz czynności koniecznych do dokonania tych napraw.
 2. Goście są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania wynajmującego o szkodach powstałych w trakcie ich pobytu. 
Przetwarzanie danych osobowych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zuzanna Królicka, Szczyrk ul. Akacjowa 1A, kontakt z administratorem: lp.kryzczsaknol@tkatnok zwana dalej Administratorem;
 2. Administrator regularnie przeprowadza analizę ryzyka, by zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, w tym że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na świadczone przez niego usługi i wykonywane  zadania.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu świadczenia usług związanych z udostępnianiem formularzy kontaktowych oraz w celu realizacji rezerwacji  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu zawarcia i obsługi zawartych umów - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności najemców w apartamentach, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora                      (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
      7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie odbiorcom z uwagi na konieczność realizacji umowy najmu, w szczególności dostawcom systemów     informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, pocztowe i kurierskie.  
      8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
      9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu istnienia obowiązków księgowych i podatkowych Administratora       oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
      10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
      11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.;
      12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  niezbędne do wykonania umowy najmu i świadczenia usług. Odmowa podania danych niezbędnych do realizacji umowy uniemożliwia jej wykonanie.
      13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Postanowienia końcowe.
 1. Wszelkie spory pomiędzy wynajmującym a Gościem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory te rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się prawo polskie, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.